Zameranie

Advokátska kancelária sa zameriava na právne poradenstvo, právne analýzy a zastupovanie v úplne nových trestných veciach, ako aj v už existujúcich veciach (prevzatie veci). Je tomu tak aj pri cezhraničných prípadoch.

Služby poskytujeme vo všetkých oblastiach trestného práva. Ťažiskovými oblasťami advokátskej kancelárie sú:

  • ekonomické trestné činy – neoprávnené podnikanie, daňový podvod, skrátenie/nezaplatenie/neodvedenie dane a poistného, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a iné
  • počítačové trestné činy – neoprávnený prístup/zásah do počítačového systému, neoprávnený zásah do počítačového údaja, neoprávnené zachytávanie počítačových údajov a iné
  • majetkové trestné činy – krádež, úžera, legalizácia výnosu z trestnej činnosti, t. j. pranie špinavých peňazí, všetky druhy majetkového podvodu („klasický“, úverový, poisťovací, kapitálový, subvenčný) a iné
  • trestné činy proti životu a zdraviu – „klasická“ vražda, úkladná vražda, zabitie, usmrtenie, ublíženie na zdraví a iné
  • násilné trestné činy a trestné činy proti slobode – lúpež, vydieranie, nátlak, hrubý nátlak, pozbavenie/obmedzovanie osobnej slobody, zavlečenie do cudziny a iné
  • drogové trestné činy – výroba drog, prechovávanie drog, obchodovanie s drogami, šírenie toxikománie a iné
  • korupcia – prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia a iné
  • organizovaná trestná činnosť – v spojení so všetkými druhmi druhy trestnej činnosti
  • európske trestné činy – poškodzovanie finančných záujmov EÚ, obchodovanie s ľuďmi, rasizmus a xenofóbia, terorizmus a iné